Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Fysio Physics Opleidingen BV, nader te noemen FPO.
Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij FPO heeft ingeschreven voor het volgen van een opleiding of cursus. Op iedere
opleiding of cursus van FPO zijn deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing
2.1 Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld aan ons te worden toegezonden. Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van het
aanmeldingsformulier. Van de inschrijving en de plaatsing ontvangt de cursist uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding c.q. eerste cursusdag een
bevestiging per e-mail.
2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen
overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus
door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.
2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren,
ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door
ons worden gerestitueerd.
Artikel 3 – Cursusgeld
3.1 Betaling van het cursusgeld dient plaats te vinden, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding, de cursusdag of het congres. Latere betaling is alleen toegestaan indien opdrachtgever een factuur met een latere vervaldatum heeft
ontvangen van FPO. 
3.2 Indien termijnbetaling mogelijk is, dan dienen de termijnen conform de vervaldata op de factuur voldaan te worden. Bij termijnbetaling wordt het
cursusgeld per termijn met € 15,00 verhoogd. 
3.3 Het cursusgeld dient steeds te worden voldaan op de wijze zoals vermeld op het inschrijfformulier. Bij niet tijdige voldoening kan de cursist de toegang
tot de cursus worden ontzegd. De verplichting tot betalen wordt in deze gehandhaafd.
3.4 Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zullen de
herinneringskosten ad € 15,00 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening zijn van de cursist. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke
en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever.
3.5 Wij zijn bevoegd om cursusgelden tussentijds te verhogen.
Artikel 4 - Tijdstip en plaats van de opleiding of cursus
4.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zullen wij meedelen wanneer de opleiding of cursus start en op welk tijdstip de cursus gegeven zal worden. Het volgen van de opleiding of cursus op andere plaatsen en/of tijdstippen dan door ons meegedeeld,
is niet mogelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
4.2 Indien wij voor en/of na aanvang van de cursus door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de opleiding of cursus, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 4.1 bedoelde plaats en tijdstippen, zijn wij bevoegd om te bepalen
dat de cursus geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere plaatsen of tijdstippen.
Artikel 5 – Opleiding c.q. cursus
5.1 Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de opleiding of cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de opleiding of cursus wordt gegeven door het inschakelen van voldoende gekwalificeerde
docenten. Wij bepalen welke docent de opleiding of cursus geeft waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Wij zijn bevoegd om lopende de opleiding of cursus (een) nieuwe docent(en) aan te wijzen.
5.2 De inhoud van de opleiding of cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden in het voorlichtingsmateriaal. De docenten zijn tot op aan hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de lesstof.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
6.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze docenten gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of
geestelijke gesteldheid van de cursist.
6.3 Wij zijn wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld. Indien wij aansprakelijk zijn uit welken hoofde ook, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag ad € 453.780,21
per gebeurtenis met een maximum van € 907.560,42 per het tussen ons en onze beroepsaansprakelijkheidverzekeraar geldende verzekeringsjaar.
6.4 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze docenten gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te
vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.
Artikel 7 - Vakanties en algemene erkende feestdagen
7.1 Indien de opleiding of cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend.
7.2 Indien sprake is van een op grond van artikel 4.2 verschoven opleiding of cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te
bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid
van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op
verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.
Artikel 8 - Duur van de cursus, afmelding, annulering en verschuiving
8.1 Annulering door de cursist kan tot uiterlijk 30 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding of cursus. De kosten van annulering bedragen € 100,00. Daarna is annulering door de cursist niet meer mogelijk en is cursist het volledige cursusgeld
verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Annulering kan alleen schriftelijk
en dient gestuurd te worden naar, Linnaeusweg 31, 3401 MS te IJsselstein of per e-mail naar [email protected].
8.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 is geen annulering mogelijk indien sprake is van een eendaagse cursus.
8.3 Bij verschuiving van een opleiding c.q. cursus brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening. De verplichting tot betalen wordt in deze
gehandhaafd.
8.4 Het is mogelijk dat een aangemelde cursist zich door een ander laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen. In dat geval is de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst, naast de vervanger.
Artikel 9 - Gedragsregels
9.1 De cursist zal steeds tenminste 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van onze docent(en) opvolgen.
9.2 De cursist zal zich houden aan de zo nodig door ons te geven kledingvoorschriften. De cursist zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.
9.3 De cursist zal de andere cursisten niet hinderen.
9.4 De cursist mag in en voor de ingang van onze gebouwen niet roken en zal in en om onze gebouwen geen afval deponeren, anders dan op de daarvoor bestemde plekken.
Artikel 10 - Het toezien of toehoren van cursussen
Onze opleidingen c.q. cursussen mogen niet worden bijgewoond door anderen dan degenen die zich daarvoor bij ons hebben ingeschreven.
Artikel 11 - Auteursrechten
Op als ons cursusmateriaal rusten auteursrechten. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. Voor alle beweegprogramma’s van FPO geldt, wanneer u deze opleiding heeft gevolgd zonder afname van licentie, u niet gerechtigd bent de tenaamstelling te gebruiken voor eigen gebruik. Tevens is afname van alle bijkomende producten, behorende bij onze beweegprogramma’s, niet
mogelijk.
Artikel 12 - Gebruik van het merk(teken)
12.1 Fysio Physics is door de merkhouder (KANO BV) als enige gerechtigd tot het gebruik van het merk(teken) 4xT Methode. De 4xT Methode is ingeschreven bij het Benelux -bureau voor intellectuele eigendom-, onder inschrijvingsnummer
1224593, voor de diensten vallende onder klasse 44: Diensten van (para)medici; therapeutische behandelmethode gericht op patiënten met gewricht- en/of orthopedische klachten, al dan niet met gebruikmaking van de 4xT Methode en
algoritme (Test, Trigger, Tape, Train) in de Benelux.
12.2 De cursist of de ex-cursist van FPO is niet bevoegd tot het gebruik van het merk(teken) 4xT Methode, ter onderscheiding van de diensten op welke manier dan ook.
12.3 De door FPO uitgereikte studiematerialen aan de cursist en ex-cursist zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de cursist en ex-cursist.
12.4 FPO is bevoegd een vordering in te stellen tegen ieder die zonder daartoe te zijn gerechtigd gebruikmaakt van het merk(teken) 4xT Methode of van een daarmee overeenstemmend teken.
Artikel 13 - Klachten
Met eventuele klachten kan de cursist zich wenden tot onze Manager Opleidingen.
Artikel 14 – Filmen en foto’s maken
Het is cursist niet toegestaan om tijdens de cursus of opleiding te filmen en/of foto’s te maken. Daarentegen is het FPO ten alle tijden toegestaan om tijdens de cursus of opleiding de cursist te filmen en/of foto’s te maken en deze te publiceren.
Artikel 15 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht
15.1 Alle geschillen tussen een cursist of een ex-cursist en FPO zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.
15.2 Op overeenkomsten aangaande het volgen van een cursus bij FPO is het Nederlands recht van toepassing.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.